Help
Posted By Gregory

Konfigurowanie wyjątków dla silnika antyspamowego


English version: Configuring exceptions for the anti-spam engine


Zwykle musisz skonfigurować wyjątki antyspamowe, jeśli korzystasz z technologii, która komunikuje się z Twoją witryną internetową poprzez przesyłanie formularzy lub wysyłanie żądań POST w sposób programowy. W takich przypadkach WP Cerber może blokować uzasadnione żądania, ponieważ rozpoznaje je jako generowane przez boty. Prowadzi to do fałszywych alarmów, które można zobaczyć na karcie Aktywność. Takie wpisy w dzienniku są oznaczane jako Odmowa przesłania formularza spamu .

Jak wykluczyć określone wnioski z kontroli

Wszystkie wyjątki antyspamowe są konfigurowane na stronie administratora antyspamowego .

Aby wykluczyć określone żądanie (wysłanie formularza) z kontroli mechanizmu antyspamowego, należy określić ścieżkę żądania oraz opcjonalnie ciąg zapytania (parametry żądania) w polu Ustawienia białej listy zapytań .

Jeśli identyfikator URI żądania zaczyna się od dowolnego określonego ciągu znaków lub jest równy któremukolwiek z określonych ciągów, nie zostanie sprawdzony ani zablokowany.

Aby utworzyć złożone reguły, możesz użyć wyrażeń REGEX. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Kilka przykładów

Wyjątek nr 1 Zezwala na dowolne żądania z identyfikatorem URI żądania rozpoczynającym się od określonego ciągu, np. /ps/wc-ajax=whatever_till_the_end

Wyjątek nr 2 Zezwala na dowolne żądania, jeśli identyfikator URI żądania pasuje do określonego wzorca REGEX, np /file-upload.php?user_id=23432

Anti-spam for WordPress exceptions

Anti-spam for WordPress – configuring exceptions

Jak zidentyfikować identyfikator URI żądania

Przejdź do strony administratora Live Traffic . Znajdź uzasadnione żądanie, które chcesz umieścić na białej liście, i pobierz jego identyfikator URI żądania z kolumny Żądanie . Jeśli identyfikator URI żądania zawiera dynamiczne parametry GET, jak na poniższym zrzucie ekranu, może być konieczne użycie wyrażenia REGEX.

Request URIs on the Live Traffic page in the WordPress dashboard

Request URI on the Live Traffic page in the WordPress dashboard

Wyrażenia regularne

Biała lista zapytań obsługuje wyrażenia regularne, jeden wzorzec na linię. Aby zostać wykluczonym z kontroli, identyfikator URI żądania musi być zgodny z całym wzorcem REGEX.

Aby określić wzorzec REGEX, należy ująć całą linię w dwa nawiasy klamrowe { }. Na przykład, aby wykluczyć żądania do skryptu file-upload.php z numerycznym parametrem GET user_id zawierającym dowolną liczbę, podaj ten ciąg:

 {\/file-upload\.php\?user_id=\d+$}

Uwaga: aby określić ukośnik/znak w wyrażeniu REGEX, musisz uciec od niego ukośnikiem odwrotnym \ w ten sposób: \/

WordPress anti-spam settings

WordPress anti-spam settings

Jak wyłączyć antyspam na wybranej stronie

Aby uniknąć konfliktów z formularzami stron trzecich ładowanymi z zewnętrznego źródła i przetwarzanymi na stronie internetowej strony trzeciej, możesz skonfigurować wyjątki dla antyspamu WP Cerber, wyłączając jego kod na wybranych stronach swojej witryny. Lista stron jest określona stałą PHP CERBER_DISABLE_SPAM_FILTER . Stałą tę należy zdefiniować w pliku wp-config.php. Użyj ciągu oddzielonego przecinkami z identyfikatorami stron (postów). Jeśli lista jest skonfigurowana, zobaczysz listę stron na stronie administratora ustawień antyspamowych WP Cerber. Oto przykład definicji listy.

 define( 'CERBER_DISABLE_SPAM_FILTER', '3, 45');

Musisz użyć tej funkcji, jeśli masz formularze HubSpot na swojej stronie internetowej.

Zobacz także: Jak zatrzymać rejestrację użytkowników spamu na swoim WordPressie


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.