Development versions
Posted By Gregory

Development version 6.5.1


English version: Development version 6.5.1


Ta wersja rozwiązuje rzadki problem z niezdefiniowaną stałą COOKIEPATH.

Jeśli natkniesz się na ten problem, w pliku dziennika błędów serwera WWW zwykle widzisz następujące komunikaty:

PHP Notice: Use of undefined constant COOKIEPATH

Ta wersja umożliwia także rejestrowanie wszelkich żądań do strony logowania, jeśli logowanie odbywa się w trybie Smart.

Użyj tego linku, aby pobrać wersję rozwojową wtyczki:

https://my.wpcerber.com/downloads/wp-cerber.zip


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.